Adtraction

lördag 27 mars 2021

Risk Intelligence

Igår släpptes nedan nyhet från danska Risk Intelligence. Det är alltid glädjande när så pass krävande kunder som självaste NATO beslutar sig för att utöka samarbetet, det visar på kvalité i bolagets erbjudande. Idag nyttjas företagets tjänster av 15,4 procent av världens handelsflotta, vilket inte är illa för ett så pass litet bolag. Det innebär att marknadsandelen har ökats med ca 28 procent sedan noteringen 2018, men det finns alltså mycket mer marknad att ta av, även om potentialen i nya LandRisk är desto större. För det sistnämnda borde det komma fler nyheter snart, att döma av vad som kommunicerats tidigare. 

" Based in Northwood, London, the NATO Shipping Centre is the official link between NATO and merchant shipping. It is permanently manned by NATO member states and provides incident and advisory reporting links between the military Allied Command - NATO MARCOM - and the international merchant shipping community.

 

 

Jim Pascoe, Chief Commercial Officer of Risk Intelligence, says:

We’ve been working with several NATO navies form many years now, with this agreement we are now working directly with the team responsible for coordinating the relationship between the military and merchant fleets. Not only will they have access to the Risk Intelligence System, but they will also receive specific intelligence reports on the eastern Mediterranean. It is really good to see organisations such as NATO Shipping Centre to accompany their own intelligence sources with those that the merchant fleet are using on a daily basis, allowing an enhanced level of shared situational awareness. "

Har du själv satt dig in i detta microbolag? Om inte så tycker jag du bör göra det, för framtiden är ljus. De har mycket ambitiösa tillväxtplaner för de kommande åren och personalens incitamensprogram talar för att de kommer arbeta hårt för att förverkliga detta som jag ser det.

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

lördag 20 mars 2021

Låg risk och hög rabatt

Den som har följt turerna i Oscar Properties på avstånd vet att mycket har hänt sista 2-3 åren. Förutom att bostadsmarknaden visat sig osedvanligt motståndskraftig sista tiden så annonserade även Oscar Properties två stora förvärv under hösten. Även om olyckskorparna kraxar kring även dessa affärer så tycker jag själv att de lockar och att det kan ha skett en hållbar och positiv vändning i bolaget tack vare den nya bredare strategin och den finansiella backning de har lyckats attrahera. 

Det har kommit en strid ström av positiva besked från bolaget sedan i höstas och nedan nämns några av dem:

Klicka för större bild.
 

I Oktober förvärvades Valerum med tillgångar om 1,4 Miljarder kronor i fastigheter. Den affären finansierades genom ändring i befintlig obligation, ny obligation samt via bank och företrädesemission som tillförde bolaget ca 300 miljoner kronor. Det skedde även ett utbytesförfarande som minskade antalet utestående preferensaktier. Efter detta uppgår antalet preferensaktier, som inte ägs av bolaget självt, till 865508 och samt 50769 av serie B. Intressant nog så tillförde Oscar själv motsvarande sin pro-rata andel samt ytterligare 30 miljoner kronor. Säljaren SBB garanterar driftnettot om ca 80 miljoner kronor tills December 2023 samt den 2,5 åriga obligationerna (710 miljoner) som gavs ut för att finansiera förvärvet. Ser man till geografi och typ av hyresgäster så tycks Valerum vara hyfsat diversifierat, vilket alltså medför pålitliga kassaflöden vilket är viktigt ur finansiell synpunkt. I samband med förvärvet har de identifierat 82,000 kvm byggrätter i portföljen inom ramen för befintliga detaljplaner, varav en stor del kommer vara aktuella för bostadsrätter. I Samband med förankringen av transaktionen gavs även viss framtidsinriktad information om att den befintliga projektportföljen väntas ge nettokassaflöden upp till 1200 miljoner kronor vid färdigställande inom en period av 6 år. 

Under December förvärvades 6 fastigheter av Kvalitena för ca 1,4 Miljarder kronor och det uppgavs ett driftnetto på 83 miljoner kronor. Finansieringen bestod till större delen av skuld, en apportemission om 122 miljoner kronor till säljaren, samt likvida medel och en företrädesemission. 

Kring den nu aktuella företrädes- och riktade emissionen till Investment AB Öresund skriver de b.l.a. följande:

" Det kapital som Bolaget erhåller genom den riktade emissionen kommer ge Oscar Properties ökad förmåga och flexibilitet att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som bolaget ser i marknaden i närtid.

Oscar Properties har historiskt haft en attraktiv projektportfölj av bostäder i framförallt Stockholmsregionen. För att kunna realisera det fulla värdet av projektportföljen identifierade bolaget ett behov av att komplettera utvecklingsverksamheten med ett eget bestånd av förvaltningsfastigheter för att därigenom säkra en för Oscar Properties stabil och förutsägbar intäktskälla. 

...Bolagets huvudägare Oscar Engelbert har via Parkgate AB ingått en teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Utöver denna teckningsförbindelse har Oscar Engelbert via Parkgate AB lämnat en garanti om ytterligare 15 miljoner kronor, som garanteras utan rätt till någon ersättning.
"

Efter den mödosamma omstruktureringen av bolaget så anser jag nu att Oscar Properties troligtvis är ett av de billigaste fastighetsbolagen på börsen, om man ser till driftsnettot eller förvaltningsresultatet. Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär även att de historiskt ansamlade förlusterna om 1,5 Miljarder kronor nu kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, varför värden på dessa som idag uppgår till noll kommer att skrivas upp i takt med att förvaltningsportföljen växer. Dock är skuldsättningen inte särskilt låg än så länge. Det finns kanske oklarheter, eller risker, i de substansvärden som bolaget självt uppger, men den nya inriktningen medger å andra sidan samtidigt utvecklingspotential i deras tillgångar. Jag tror att den nya inriktningen och bättre finanser nu medger att bolaget framöver kan realisera ytterligare värden snarare än att fokusera på själva överlevnaden. Möjligtvis är preferensaktierna idag mer attraktivt prissatta än stamaktien, då jag antar att bolaget snart kommer att återuppta kupongbetalningar inklusive en relativt hög dröjsmålsränta.           

Länk till OP Pref hos Avanza 

Länk till Oscar Propterties hos Avanza

fredag 12 mars 2021

Investment AB Spiltan

Om du inte är bekant med ett av mina största innehav sedan tidigt 2000-tal så ta då en titt på nedan presentation från Penser. Jag kan intyga att det som Per säger här om Pepins stämmer, dvs. det är en bra noteringsform på så vis att den lägre handelsfrekvensen stimulerar bolagens delägare till ett mer långsiktigt tänkande kring sina innehav. Något som kan vara ekonomiskt sett betydelsefullt tack vare att även värden i bolagen är något som skapas och byggs upp under en längre tidshorisont. Då krävs det således att du som delägare har möjligheten att vara just långsiktig för att få ta del av dessa värden i så stor utsträckning som möjligt. Det sistnämnda är något som dagens allt mer kortsiktiga aktiemarknad alltså motarbetar aktivt.

Hör även t.ex. vad Per Håkan har att säga om marknadens direkta missuppfattning av senaste kvartalsrapporten (för övrigt en bedömning jag helt delar, som långsiktig delägare även av Paradox). Notera även det tydliga budskapet rörande ett listbyte av Spiltan under det kommande året och motiven till det beslutet, vilket högst sannolikt kommer driva upp värderingen en god bit samt öka likviditeten i aktien avsevärt.


lördag 6 mars 2021

Myter och makro

Den som agerat på börsen under en lång tid vet att börsen är allt mer tematisk. Vem som garanterat vinner på det kan vi diskutera i ett annat sammanhang, men jag har min åsikt klar (det är inte buy side). Det är som att börsen enbart klarar av att kortsiktigt fokusera på en sak i taget. Plötsligt måste alla i flocken förhålla sig till det för dagen gällande narrativet, vare sig det är relevant eller inte? Under sista veckorna har diverse mediala förståsigpåare gjort det klart för oss att räntan är en av de främsta faktorerna som styr börsen. Stiger räntan över en specifik nivå så måste således börsen krascha, nu gäller det agera i ren panik och skydda det som skyddas kan.

Klicka för större bild.

Det är bara det att den som synar denna bluff finner inget som helst stöd för denna tes utifrån från historiska samband. Faktum är att sambandet mellan förändringar i långräntan och börsutvecklingen i Usa är tämligen svagt. Låt oss titta på några konkreta exempel med en miljö med stigande räntor:

Under 1954-1960 steg 10y räntan i Usa från ca 2,30 till 4,70% samtidigt som index steg mer än 17 procent årligen (justerat för utdelning).

Under 1971-1981 steg 10y räntan från ca 6,20 till 13,7% samtidigt som index steg mer än 7 procent årligen. Detta omfattande en period av kraftig inflation och kraschen 1973-74, men slutresultatet blev likväl inte så illa.

Under 1993-1994 steg 10y räntan från ca 6,60 till 8,0% samtidigt som index steg 12 procent årligen.

Under 1998-1999 (dotcom) steg 10y räntan från ca 5,50 till 6,5% samtidigt som index steg 55%.

Under 2003-2007 steg 10y räntan från ca 3,30 till 5,1% samtidigt som index steg mer än 12 procent årligen.

Det finns fler exempel än dessa, men vi nöjer oss här. Visst kan räntan få börsen att gå sämre under en period, men poängen är att det är definitivt ingen naturlag att så skulle vara fallet. För övrigt finns det inte heller historiskt belägg för det resonemang som många för kring att vissa sektorer måste drabbas hårdare än andra när räntan stiger. 

Vad tycker du själv om alla de myter som sprids, som om de vore absolut vederlagd sanning? Faller du för dem, eller tänker du efter själv?

tisdag 2 mars 2021

Livesänd presentation - Risk Intelligence

För er som vill veta lite mer om Risk Intelligence och deras närmaste framtid så tycker jag ni ska titta på nedan presentation som sändes i samband med Q4 rapporten. 

 

Jag uppskattar att vd och huvudägare delade sin vision för bolaget f.t.o.m 2025, då det passar min längre investeringshorisont väl :

" Medium growth with target of 67 MDKK in 2025 ( 29 % avg growth)

2019 growth 28% - notably without any LandRisk revenue "

Länk till Risk Intelligence hos Avanza